शैलाश्रयाचे साधक : डॉ. विजय इंगोले

शैलाश्रयाचे साधक : डॉ. विजय इंगोले ‘माझं एक आभाळ आहे’ त्यात मी रमतो, त्यात मी जगतो, त्यातच माझं सृजन….! आणि या आभाळाला खरच सीमा नाही, ना कोणती मर्यादा, ना कोणती फिकीर…! माझा आनंद त्यातच….! खरच आहे ना कारण काही व्यक्ती Read More